Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 6/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szubinie z 2015-07-08

Sygn. akt. III RC 6/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Szubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Stankiewicz – Salińska

Protokolant : starszy sekretarz sądowy Marika Helak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2015 r., w S.

przy udziale -/-

sprawy z powództwa Z. C.

przeciwko małoletni O. C. działający przez N. S.

o obniżenie alimentów

I.  powództwo oddala

/G. S./

Sygn. akt III RC 6/15

UZASADNIENIE

Powód Z. C. wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego pozwanego O. C. z kwoty 550 zł miesięcznie do kwoty 200 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podał, że jego sytuacja zarobkowa uległa znacznemu pogorszeniu. Obecnie pracuje na umowę zlecenia i jego wynagrodzenie za pracę wynosi 449,52 zł. Mieszka wraz z partnerką i 9-cio miesięczną córką w wynajmowanym mieszkaniu. Jego partnerka nie pracuje, opiekuje się dzieckiem. Wynajmują mieszkanie, płacą 300 zł właścicielowi mieszkania, około 400 zł płacą czynszu, ale otrzymali dodatek mieszkaniowy w kwocie 196 zł miesięcznie. Za energię elektryczną płacą około 80 zł miesięcznie. Często pożyczają pieniądze od rodziny i znajomych. Matce dziecka alimenty wypłaca fundusz alimentacyjny w kwocie 500 zł miesięcznie. Ma zadłużenia wobec funduszu na kwotę 2354, 31 zł. Nie jest w stanie płacić zasądzonych alimentów i kwotę którą może łożyć na rzecz dziecka to kwota 200 zł miesięcznie.

Matka małoletniego pozwanego N. S. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości. Podała, że powód robi wszystko by uchylić się od obowiązku alimentacyjnego. W pozwie twierdzi, że żyje na skraju ubóstwa to jakim sposobem jest w stanie wyżyć za kwotę 449, 52 zł utrzymując rodzinę, wynajęte mieszkanie i samochód. Przez 5 lat nie wykazał minimum zainteresowania synem, jego zdrowiem, potrzebami dziecka w wieku szkolnym. Małoletni od września 2014 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej, regularnie zażywa leki. Jest zatrudniona na okres 3 miesięcy, odbywa staż. Umowa kończy się jej 10 maja 2015 r. i obawia się, że pozostanie bez środków do życia. Nie godzi się, aby jej dziecko cierpiało z powodu niezaradności życiowej ojca dziecka bądź celowego uchylania się od płacenia alimentów.

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

Powód Z. C. jest ojcem małoletniego O. C.. Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Szubinie dnia 14 grudnia 2011 roku ustalono wysokość alimentów na rzecz małoletniego pozwanego O. w kwocie po 550 zł miesięcznie /dow. akta III RC 284/11/. Powód jest kawalerem. Żyje od dwóch lat w związku konkubenckim. Z tego związku ma jedno dziecko córkę urodzoną (...) /dow. k- 49 akt/. Powód pracuje na umowę zlecenia. Zleceniodawcą jest firma (...) – Handlowa w C. /dow. k- 25 do k- 28 i k- 63 v akt/. Jego wynagrodzenie jest zróżnicowane od kwoty 600 zł do kwoty 700 zł miesięcznie /dow. k- 63 v akt/. Pozwany do pracy dojeżdża swoim samochodem i koszt dojazdu jak podaje to kwota 10 zł dziennie /dow. k- 63 v akt/. 3 lata temu pozwany pracował w Niemczech jako rzeźnik i jego zarobki wynosiły od 1300 do 1400 euro. Powód poszukuje pracy w Niemczech. Ma dużą rodzinę, która mieszka i pracuje w Niemczech. Jego konkubina nigdzie nie pracuje, pozostaje w domu, wychowuje dziecko. Jest zarejestrowana jako osoba poszukująca pracę, bez prawa do zasiłku /dow. k- 57 akt i k- 49 akt/. Pobiera zasiłek rodzinny na córkę w kwocie 77 zł miesięcznie /dow. k- 60 akt/. Otrzymują z opieki społecznej zasiłki okresowe. Od 1 kwietnia do 1 czerwca wynosił on 438 zł miesięcznie /dow. k- 49 v akt/. Rodzina wynajmuje mieszkanie. Opłata za mieszkanie wynosi około 700 zł miesięcznie /dow. k- 82 akt/. 300 zł miesięcznie płacą właścicielowi mieszkania plus czynsz mieszkaniowy. Mieszkanie wynajmuje jego konkubina. Rodzina otrzymuje dodatek mieszkaniowy w kwocie 192,21 zł miesięcznie /dow. k- 62 i k- 49 v akt/. Opłacają energię elektryczną w kwocie 88 zł co dwa miesiące, gaz butlowy 45 zł miesięcznie / dow. k- 59 akt, k- 49 akt/ . Powód od 4 lat nie ma kontaktu z małoletnim O. , nie płaci zasądzonych alimentów, syn nie otrzymuje od ojca żadnych upominków, prezentów /dow. k-63 v akt/. Urząd Pracy w Ż. w miesiącu maju 2015 r. dysponował 2 ofertami pracy w zawodzie stolarza oraz 2 ofertami dla osób nie posiadających kwalifikacji na stanowisku robotnik gospodarczy /dow. k- 46 akt/.

Matka małoletniego pozwanego jest panną, w konkubinacie nie żyje. N. S. ze związku z Z. C. dnia (...) urodziła małoletniego O. C. (dowód k. 4 akt IIIRC 284/11). Wcześniej nie pracowała, była zarejesrtowana jak osoba poszukująca pracę, bez prawa do zasiłku /dow. akta III RC 9/14/. Od 11 sierpnia 2014 roku do 10 lutego 2015 roku otrzymywała świadczenia z Urzędu Pracy w Ż., stypendium z tytułu stażu w kwocie od 997,40 zł do kwoty 332, 50 zł /dow. k- 16 akt/. Od marca 2015 roku miała umowę o pracę na 3 miesiące w markecie Netto. Od maja 2015 roku pracuje na umowę zlecenia w markecie Netto. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 5,99 zł na godzinę /dow. k- 72 akt/. Jej wynagrodzenie będzie uzależnione od ilości przepracowanych godzin. Pracuje w soboty i niedziele, pracuje po 11-12 godzin dziennie. W opiece nad dzieckiem pomaga jej matka. N. S. wynajmuje mieszkanie, za wynajem płaci 360 zł miesięcznie /dow. k- 20 i k- 69 akt/ . Opłaca energię elektryczną w kwocie około 287 zł co dwa miesiące, opłaty za wodę 82 zł co dwa miesiące. Rachunki za energię elektryczną ma wysokie z uwagi na to, że mieszkanie opalane jest piecem kaflowym i dogrzewa je grzejnikiem na prąd /dow. k- 64 akt/. Otrzymuje dodatek mieszkaniowy w kwocie 52 zł miesięcznie. Sporadycznie korzysta z pomocy opieki społecznej. Od 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku otrzymała z opieki społecznej 2579, 53 zł /dow. k- 21 akt IIIRC 9/14/. Małoletni pozwany od września 2014 roku uczęszcza do szkoły podstawowej. Obecnie jest uczniem II klasy. Małoletni od 2012 roku choruje na astmę oskrzelową, jest alergikiem. Regularnie pobiera leki i koszty jego leczenia to kwota 70-80 zł miesięcznie /dow. k- 64 i k- 17, k- 18/. Matka małoletniego nie posiada samochodu, nie ma prawa jazdy. Alimenty na małoletniego otrzymuje z funduszu alimentacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane wyżej dokumenty, akta III RC 284/11 o podwyższenie alimentów, akta IIIRC 9/14 o obniżenie alimentów, wywiady środowiskowe przeprowadzone przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy (...) w B. i w Ż. oraz dowód z przesłuchania stron. Dokumentom tym sąd dał wiarę, zostały one sporządzone w przepisanej formie przez kompetentne organy w zakresie swojego działania. Żadna ze stron nie kwestionowała ich wiarygodności, stanowiły zatem dowód tego co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Sąd w całości podzielił wywiady środowiskowe sporządzone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy (...) w B. i Gminny Ośrodek Pomocy (...) w Ż.. Wywiady zostały sporządzone przez kompetentnego pracownika socjalnego i odzwierciedlały przychody oraz sytuację materialną stron. Sąd częściowo podzielił zeznania powoda, nie dając wiary w kwestii jego trudnej sytuacji materialnej. Sąd w całości dał wiarę zeznaniom matki małoletniego pozwanego. Jej zeznania były obiektywne i rzetelne i potwierdzały zebrany w sprawie materiał dowodowy.

Art. 138 k.r.i.o. stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy obowiązku alimentacyjnego. Sąd uznał, że sytuacja materialna i majątkowa powoda, od chwili ustalenia alimentów w 2011 roku w wysokości 550 zł. miesięcznie na rzecz małoletniego pozwanego uległa zmianie jednak nie na tyle, aby były przesłanki do obniżenia renty alimentacyjnej. Od czasu ich ustalenia upłynął okres prawie 4 lat i nie zmniejszyły się potrzeby uprawnionego. Powód w 2011 roku pracował w Niemczech i jego zarobki były znacznie wyższe. Obecnie pracuje w Polsce na umowę zlecenia i zdaniem Sądu jego dochody są znacznie wyższe niż powód przedstawia. Z dokumentów przedstawionych sądowi wynika, że dochód w rodzinie powoda to kwota około 300 zł miesięcznie na jedną osobę, mimo to rodzina wynajmuje mieszkanie za kwotę około 700 zł miesięcznie oraz ponosi koszty związane z mediami. Powód w 2014 roku złożył do tutejszego sądu pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego pozwanego O. C. i jego powództwo zostało oddalone w całości. Od orzeczenia nie odwołał się do wyższej instancji. Po zakończeniu sprawy mimo, że jak twierdzi jego sytuacja materialna uległa jeszcze pogorszeniu to w 2015 roku zakupił samochód osobowy, którym dojeżdża do pracy. Powód sam przyznał, że ma dużą rodzinę mieszkającą i pracującą w Niemczech i ma możliwości tam podjęcia pracy. Zmieniła się też sytuacja rodzinna powoda. Żyje obecnie w związku konkubenckim i ma z tego związku jedno dziecko w wieku 1 roku i 5 miesięcy. To, że powodowi urodziło się kolejne dziecko, nie może skutkować obniżeniem renty alimentacyjnej na rzecz pozwanego. Powód decydując się na kolejne dziecko wiedział, że ma na utrzymaniu syna z poprzedniego związku, którego potrzeby wraz z wiekiem ulegają zwiększeniu. Jego konkubina nie pracuje, nie ma żadnych stałych dochodów oprócz zasiłku rodzinnego na dziecko, mimo to ona jest najemcą mieszkania, w którym rodzina zamieszkuje, podpisała umowę. Dla sądu jest niewiarygodne, aby wynajmujący wynajął mieszkanie osobie nie mającej żadnych dochodów. Powód jest młodym, zdrowym człowiekiem, ma 27 lat, z zawodu jest stolarzem. Urząd pracy dysponuje ofertami pracy w jego zawodzie oraz innymi ofertami pracy dla mężczyzn.

Natomiast sytuacja materialna matki małoletniego pozwanego od chwili ustalenia obowiązku alimentacyjnego na kwotę 550 zł. miesięcznie uległa też zmianie. Matka małoletniego starała się o pracę. Do sierpnia 2014 roku nigdzie nie pracowała. Od maja 2015 roku pracuje na umowę zlecenia w markecie Netto. Jej wynagrodzenie jest niewielkie tylko 5,99 zł na godzinę. Wynajmuje też mieszkanie, ponosi duże opłaty za energię elektryczną. Alimenty były zasądzone w 2011 roku i od tego czasu upłynęły prawie 4 lata, a koszty utrzymania małoletniego i jego potrzeby wraz z wiekiem ulegają zwiększeniu. Już Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 01 czerwca 1965 roku ICZ 135/64 stanowi, że „różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związanych z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji itp. co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków.” Obniżenie renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego pozwanego spowodowałaby, że usprawiedliwione potrzeby dziecka nie zostałyby zaspokojone. Małoletni pozwany ma obecnie ukończone 7 lat, rozpoczął naukę w szkole podstawowej, jest uczniem od września 2015 roku II klasy. Nadto małoletni choruje na astmę oskrzelową, jest alergikiem, przyjmuje regularnie leki, jest pod stałą opieką lekarza i z tego tytułu matka dziecka ponosi koszty leczenia. Ojciec dziecka od kilku lat nie utrzymuje żadnych kontaktów z synem, nie interesuje się dzieckiem. Zdaniem sądu możliwości zarobkowe i majątkowe powoda pozwalają mu na łożenie kwoty 550 zł. miesięcznie alimentów na rzecz małoletniego i jest to kwota, która pozwala zaspokajać usprawiedliwione potrzeby uczącego się dziecka. Powód oprócz alimentów w żaden sposób nie przyczynia się do wychowywania małoletniego syna. To matka dziecka czyni osobiste starania o jego wychowanie i zaspakaja w niewielkiej części jego usprawiedliwione potrzeby. Osiągane przez nią dochody z pracy na umowę zlecenia są niewielkie. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę oraz treść art. a contrario 138 k.r.io. Sąd uznał, że brak jest przesłanek do obniżenia renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego pozwanego O. C. i powództwo oddalił w całości.

/G. S./

S., dnia 7 września 2015 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  El�bieta Konieczka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szubinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Stankiewicz-Salińska
Data wytworzenia informacji: