Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 325/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szubinie z 2015-11-27

Sygn. akt II K 325/15

1 Ds 274/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Szubinie w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Drozdalska

Protokolant: sekr. sądowy Dorota Włodarczak

w obecności W. J. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szubinie

po rozpoznaniu na posiedzeniu dnia 27 listopada 2015r. wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. w sprawie karnej:

T. R. (1) s. I. i M. z domu S., ur. (...) w S., zam. ul. (...), (...)-(...) Ł., nie karanego,

któremu zarzuca się to, że:

1.  W dniu 30 marca 2015 roku o godzinie 19:20 w Ł. przy ulicy (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 0,86 grama,

to jest o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

2.  W dniu 31 marca 2015 roku o godzinie 11:00 w Ł. przy ulicy 3 - M. wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,43 grama,

to jest o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka:

I.  T. R. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

- w pkt 1 z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- w pkt 2 z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustalając, że przestępstw tych dopuścił się w ciągu przestępstw przewidzianym w art. 91 § 1 k.k.; na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 2 kk wykonanie wyżej orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2/dwóch/ lat;

III.  na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje T. R. (1) w okresie próby pod dozór kuratora;

IV.  na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec T. R. (1) grzywnę w wysokości 20 /dwudziestu/ stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 /dwudziestu/ złotych;

V.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczonych dowodów rzeczowych w postaci:

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,73 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,45 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,58 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,68 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,55 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,58 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,62 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,45 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,45 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,59 grama,

VI.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa:

- 15 sztuk woreczków strunowych o wymiarach 9,8 cm x 6,2 cm oraz 15 sztuk woreczków strunowych o wymiarach 8,0 c, x 4,1 cm,

- 6 woreczków strunowych różnej wielkości,

- lufki szklanej,

- wagi elektronicznej koloru szarego,

- woreczka strunowego z zawartością 16 sztuk nasion;

VII.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej grzywny zalicza okres zatrzymania T. R. (2) w okresie od godz. 19.30. dnia 30.03.2015r. do godz. 12.50. dnia 31.03.2015r. przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równym dwóm dziennym stawkom grzywny;

VIII.  obciąża oskarżonego T. R. (1) opłatą w wysokości 120 złotych oraz obciąża go kosztami procesu w sprawie w wysokości 2.599,25 zł.

SSR Joanna Drozdalska

Sygn. akt II K 325/15

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 423 § 1a kpk, z uwagi na to, że oskarżony złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w części dotyczącej jedynie kary, Sąd ograniczył zakres uzasadnienia tylko do części wyroku, której wniosek dotyczy.

T. R. (1) został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Szubinie o to, że:

1.  w dniu 30 marca 2015 roku o godzinie 19:20 w Ł. przy ulicy (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 0,86 grama, to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

2.  w dniu 31 marca 2015 roku o godzinie 11:00 w Ł. przy ulicy 3 – M. wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,43 grama, to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

Oskarżony T. R. (1) przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i dobrowolne poddanie się karze.

Sąd przychylił się do wniosku złożonego w trybie art. 335 § 1 kpk uznając, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.

Dlatego też wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 27 listopada 2015r. T. R. (1) został uznany winnym popełnienia zarzucanych mu czynów:

- w pkt 1 z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- w pkt 2 z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przy ustaleniu, że przestępstw tych dopuścił się w ciągu przestępstw przewidzianym w art. 91 § 1 k.k.; na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k. skazał go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 91 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Sąd kierując się treścią powyższego przepisu, z uwagi na to, że oskarżony dopuścił się dwóch przestępstw w krótkim odstępie czasowym z wykorzystaniem tej samej sposobności przyjął, iż stanowią one ciąg przestępstw zgodnie z przepisem art. 91 § 1 k.k. Dlatego też wymierzył oskarżonemu jedną karę w wysokości ustalonej przez oskarżonego z oskarżycielem, a mianowicie 4 miesiące pozbawienia wolności, co odpowiada karze łącznej ustalonej w toku postępowania przygotowawczego. Sąd bowiem uznał z uwagi na treść art. 91 § 1 k.k., iż nie zachodzą podstawy do wymierzenia oskarżonemu dwóch jednostkowych kar za każde przestępstwo, a następnie wymierzenie kary łącznej, tak jak wnosił oskarżyciel.

Sąd wymierzając oskarżonemu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności miał na względzie tak podmiotowe, jak i przedmiotowe znamiona popełnionego czynu. Przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą od 1 miesiąca pozbawienia wolności do 3 lat. Wymierzona oskarżonemu kara w wysokości 4 miesięcy pozbawienia wolności została więc ustalona w dolnej granicy zagrożenia. Okolicznością łagodzącą w stosunku do T. R. (1) była jego dotychczasowa niekaralność /k. 52, 149/oraz młody wiek. Na niekorzyść oskarżonego przemawiała z kolei stosunkowo duża ilość środków odurzających, jakie posiadał. Zdaniem Sądu wymierzona kara będzie wystarczająca dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów prewencji indywidualnej, a także odzwierciedla stopień winy oraz społecznej szkodliwości popełnionych czynów. Wymierzona oskarżonemu kara stanowi adekwatną reakcję na przestępstwa popełnione przez niego, a ponadto czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości.

Sąd na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres próby w rozmiarze 2 /dwóch/ lat. W ocenie Sądu z uwagi na dotychczasową niekaralność oskarżonego zachodzi co do jego osoby pozytywna prognoza kryminologiczna uzasadniająca przyjęcie, iż cele kary zostaną wobec niego osiągnięte bez potrzeby jego izolacji w warunkach zakładu karnego. Okres próby w przypadku osoby młodocianej wynosi od 2 do 5 lat. Zdaniem Sądu ustalony okres próby na poziomie minimalnym będzie wystarczający dla ewentualnej weryfikacji podjętej wobec oskarżonego decyzji.

W ocenie Sądu nie było podstaw by oskarżony skorzystał z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania. Przeciwko temu przemawiało bowiem to, że zarzucono mu popełnienie dwóch czynów zabronionych, co do których przyjęto ciąg przestępstw, stosunkowo duża ilość środków odurzających jakie oskarżony posiadał, okoliczności ujawnienia przestępstw, wyniki przeszukania u oskarżonego, gdzie ujawniono u niego również substancje niewątpliwie szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka, aczkolwiek jeszcze niezabronione przez ustawę w chwili ich ujawnienia, a także to, że zabronione środki odurzające niosą za sobą poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia każdego człowieka, a zwłaszcza bardzo młodego, jakim jest oskarżony.

Na podstawie art. 73 § 2 kk w okresie próby Sąd oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego. W czasie popełnienia czynu oskarżony był młodociany, a więc orzeczenie dozoru było obligatoryjne.

Następnie, biorąc pod uwagę to, że oskarżony winien w sposób bezpośredni odczuć dolegliwość kary Sąd, na podstawie art. 71 § 1 kk, wymierzył mu karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych. Określając wysokość jednej stawki Sąd kierował się dyrektywami wskazanymi w art. 33 § 3 kk, a w szczególności wziął pod uwagę obecną sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego. Wskazać należy, iż oskarżony uzyskuje dochód w wysokości 500 zł, nie posiada nikogo na utrzymaniu i mieszka razem z rodzicami. Jest młody i zdrowy, a więc nie ma przeszkód w znalezieniu zatrudnienia.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania w okresie od godz. 19.30 dnia 30 marca 2015 roku do godz. 12.50 dnia 31 marca 2015 roku (k. 2), przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny.

Sąd na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczonych środków odurzających w postaci:

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,73 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,45 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,58 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,68 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,55 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,58 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,62 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,45 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,45 grama,

- woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,59 grama

Natomiast na podstawie art. 44 § 2 kk orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów, który służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa w postaci: 15 sztuk woreczków strunowych o wymiarach 9,8 cm x 6,2 cm oraz 15 sztuk woreczków strunowych o wymiarach 8,0 c, x 4,1 cm, 6 woreczków strunowych różnej wielkości, lufki szklanej, wagi elektronicznej koloru szarego oraz woreczka strunowego z zawartością 16 sztuk nasion.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk. Zgodnie z tym przepisem od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe (opłaty i wydatki) na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego. Sąd obciążył oskarżonego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu w całości w wysokości 2599,25 zł uznając, że ich poniesienie nie będzie dla niego zbyt uciążliwe. Wysokość opłaty w wysokości 120 zł Sąd ustalił w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t. jedn.: Dz. U. z 1983 r. nr 49, poz. 223 z późn. zm.).

/SSR Joanna Drozdalska/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Schiewe
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szubinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Drozdalska
Data wytworzenia informacji: